Garanti

For alle vores flydende foderautomater, tørfoderautomater og relaterede artikler er der en garantiperiode efter levering som angivet i artiklen.

Garantien gælder for materiale- og konstruktionsfejl. Årsager og påvirkninger som f.eks. defekt eller dårlig fastgørelse, herunder elektroniske dele, er ikke omfattet af garantien. Drikkenipler har 1 års garanti på konstruktionsfejl.

For reparationsarbejde gælder en garantiperiode på 12 måneder efter, at arbejdet er udført. I tilfælde af reparation eller udskiftning under garantien sendes materialerne gratis. Hvis vores serviceafdeling i særlige tilfælde skal tilkaldes, udføres garantiarbejdet gratis, men der vil altid blive opkrævet de gældende udkaldsgebyrer og i udlandet rejseudgifter.

Der gælder ingen garanti for dele, der er gået i stykker på grund af forsinket rapportering eller reparation.

Garantien er kun gyldig, hvis kunden eller køberen har opfyldt alle sine forpligtelser, økonomiske eller andre, som følger af eventuelle aftaler.

Reparationer udført af tredjemand uden skriftlig tilladelse fra L. Verbakel B.V. vil aldrig blive refunderet.

L.Verbakel B.V. er aldrig ansvarlig for skader i nogen som helst form.

Alle leverancer sker i henhold til Metalunie-betingelserne.

BETINGELSER FOR METALFAGFORENINGER

Generelle vilkår og betingelser udstedt af Koninklijke Metaalunie (iværksætterorganisation for små og mellemstore virksomheder i metalindustrien), benævnt METAALUNIE-VILKÅR,

Indleveret til Justitskontoret ved distriktsdomstolen i Rotterdam den 1. januar 2019. Udgivet af Koninklijke Metaalunie, PO Box 2600, 3430 GA Nieuwegein.© Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Anvendelsesområde

1.1. Disse betingelser gælder for alle tilbud

som et Metaalunie-medlem gør, på alle aftaler, som han indgår

og til alle kontrakter, der følger heraf, alt dette

for så vidt Metaalunie-medlemmet er leverandør eller entreprenør

er.

1.2. Det Metaalunie-medlem, der anvender disse betingelser, er

benævnt kontrahenten. Den anden part skal være

benævnt klienten.

1.3. I tilfælde af en konflikt mellem indholdet af de aftaler, der er indgået mellem kunden og

og entreprenør og disse

betingelser, har bestemmelserne i aftalen forrang.

1.4. Disse betingelser må kun anvendes af

Medlemmer af Metal Union.

Artikel 2: Tilbud

2.1. Alle tilbud er uforpligtende. Entreprenøren har den

ret til at trække sit tilbud tilbage op til to arbejdsdage efter, at den

accept har nået ham.

2.2. Hvis kunden giver oplysninger til entreprenøren,

Kontrahenten kan gå ud fra, at de korrekte og fuldstændige oplysninger i

og vil basere sit tilbud på dette.

2.3. De priser, der er nævnt i tilbuddet, er udtrykt i euro,

eksklusive omsætningsafgift og andre afgifter eller skatter

af regeringen. Priserne er eksklusive rejseomkostninger,

Omkostninger og udgifter til indkvartering, emballage, opbevaring og transport

til pålæsning, aflæsning og bistand

toldformaliteter.

Artikel 3: Fortrolighed

3.1. Alle leverancer, der foretages af eller i kontrahentens navn til kunden, sker i kundens navn.

oplysninger (f.eks. tilbud, design,

billeder, tegninger og knowhow) af enhver art og i

er fortrolige og vil ikke blive brugt af offentligheden.

klient til andre formål end til den

gennemførelse af aftalen.

3.2. De i stk. 1 i denne artikel omhandlede oplysninger skal gives af

klient må ikke offentliggøres eller være

ganget.

3.3. Hvis kunden ikke overholder en af bestemmelserne i stk. 1 og 2 i denne artikel, kan den

Hvis han overtræder ovennævnte forpligtelser, skal han betale en bøde for hver overtrædelse.

Kunden er ansvarlig for en øjeblikkelig bøde på 25.000 EUR. Denne

sanktion kan, ud over erstatning i henhold til loven

gøres gældende.

3.4. Kunden skal give de oplysninger, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel.

oplysninger på første anmodning inden for en af kontrahenten fastsat frist.

periode, efter leverandørens skøn, til at returnere produktet til leverandøren.

eller ødelægge. I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse

Kunden skal betale entreprenøren en øjeblikkelig

I tilfælde af konkurs skal der betales en bod på 1 000 EUR pr. dag. Denne

sanktion kan, ud over erstatning i henhold til loven

gøres gældende.

Artikel 4: Rådgivning og information

4.1. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder af rådgivningen og

oplysninger fra kontrahenten, som ikke er direkte relateret til

på opgaven.

4.2. Hvis kunden giver oplysninger til entreprenøren,

kan kontrahenten ved opfyldelsen af aftalen

påtager sig deres nøjagtighed og fuldstændighed.

4.3. Kunden fritager leverandøren for ethvert erstatningskrav eller

af tredjeparter med hensyn til anvendelsen af oplysninger, der er leveret af eller på vegne af

Kundens råd, tegninger,

beregninger, design, materialer, mærker, prøver, modeller

og lignende. Kunden skal betale alle omkostninger, som entreprenøren skal afholde i forbindelse med

skade, herunder fuldt ud afholdte omkostninger til

forsvar mod sådanne krav.

Artikel 5: Leveringstid/gennemførelsesperiode

5.1. En angivet leveringstid eller gennemførelsesperiode er vejledende.

5.2. Leveringstiden eller gennemførelsesperioden begynder først at løbe, når

alle kommercielle og tekniske detaljer er i overensstemmelse med hinanden

nået, alle oplysninger, herunder endelige og godkendte

tegninger og lignende er i leverandørens besiddelse,

den aftalte (rate)betaling er modtaget, og den

andre betingelser for opfyldelse af kontrakten er

met.

5.3. Hvis det er tilfældet:

a. andre omstændigheder end dem, der er kendt af kontrahenten

var, da han angav leveringstidspunktet eller udførelsesperioden, den

leveringstid eller arbejdsperiode med den tid, som leverandøren under hensyntagen til leverandørens planlægning har brug for til udførelsen af ordren.

skal udføre kontrakten under disse omstændigheder.

udføre;

b. ekstra arbejde, leveringstiden eller gennemførelsesperioden forlænges

på det tidspunkt, hvor entreprenøren under hensyntagen til sin

planlægning, er nødvendig for at skaffe materialer og dele til denne

at levere (eller få leveret) og at udføre det yderligere arbejde;

c. den kontraherede parts suspension af sine forpligtelser vil være

leveringstiden eller gennemførelsesperioden forlænges med den tid, som han,

under behørig hensyntagen til dens planlægning, at foretage den

kommandoen efter årsagen til suspensionen

er bortfaldet.

Med forbehold af beviser for det modsatte fra rektor, er varigheden

af forlængelsen af leveringstiden eller gennemførelsesperioden er mistænkt

være nødvendige og opstå i en situation som den ovenfor beskrevne

som omhandlet i litra a-c.

5.4. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger, som leverandøren har afholdt i forbindelse med

eller skader, som entreprenøren har lidt som følge af en

forsinkelse i leveringstiden eller gennemførelsesperioden, som anført

i stk. 3 i denne artikel.

5.5. Overskridelse af leveringstiden eller gennemførelsesperioden giver

Kunden har under ingen omstændigheder ret til erstatning eller

opløsning. Klienten sikrer leverandøren for

Eventuelle krav fra tredjemand som følge af

overskrider leveringstiden eller gennemførelsesperioden.

Artikel 6: Levering og risikooverdragelse

6.1. Leveringen finder sted på det tidspunkt, hvor kontrahenten har modtaget den

stiller varen til rådighed for kunden i sine forretningslokaler og har meddelt kunden, at varen er

til rådighed for ham. Kunden skal fra og med

På det tidspunkt var risikoen for bl.a. opbevaringssagen,

lastning, transport og aflæsning.

6.2. Kunden og kontrahenten kan aftale, at

Entreprenøren sørger for transport. Risikoen for under

mere oplagring, lastning, transport og aflæsning også i dette tilfælde påhviler

klient. Kunden kan beskytte sig mod disse risici.

forsikre.

6.3. Hvis der er tale om en indbytning, og kunden afventer

levering af den nye vare, den vare, der skal ombyttes, er i hans besiddelse

risikoen for den vare, der skal ombyttes, forbliver hos kunden.

indtil han har overdraget dem til

Entreprenør. Hvis kunden ikke køber den vare, der skal ombyttes, vil den

kan leveres i den stand, hvori den befandt sig på det tidspunkt, hvor

aftale er indgået, kan kontrahenten erstatte den

ophæve aftalen.

Artikel 7: Prisændringer

Entreprenøren har ret til at forhøje de omkostningsbestemmende

faktorer, der er opstået efter aftalens indgåelse, til at

klient. Kunden er forpligtet til

prisforhøjelsen på entreprenørens første anmodning.

mødes.

Artikel 8: Force majeure

8.1. En manglende opfyldelse af sine forpligtelser kan tilskrives

ikke tilskrives kontrahenten, hvis disse

fejl er et resultat af force majeure.

8.2. Ved force majeure forstås bl.a. en omstændighed, som

at tredjeparter, der er ansat af kontrahenterne, som f.eks.

leverandører, underleverandører og transportører eller andre

parter, som kunden er afhængig af, ikke arbejder eller ikke arbejder rettidigt

opfylde deres forpligtelser, vejrforhold,

naturkatastrofer, terrorisme, cyberkriminalitet, afbrydelse af

digital infrastruktur, brand, strømsvigt, tab, tyveri eller

tab af værktøj, materialer eller oplysninger,

vejspærringer, strejker eller arbejdsnedlæggelser og import- eller eksportrestriktioner

handelsrestriktioner.

8.3. Kontrahenten har ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser, hvis han midlertidigt er forhindret i at opfylde dem på grund af force majeure.

er forhindret i at opfylde sine forpligtelser over for kunden

komme. Hvis force majeure-situationen er ophørt med at eksistere, opfylder leverandøren sine forpligtelser, så snart hans tidsplan tillader det.

8.4. Hvis der er tale om force majeure, og opfyldelsen er eller bliver permanent umulig, eller hvis den midlertidige force majeure-situation varer længere end et år, vil aftalens opfyldelse blive annulleret.

har varet i mere end seks måneder, har kontrahenten ret til at opsige kontrakten uden varsel.

aftalen med øjeblikkelig virkning helt eller delvis

opløses. I sådanne tilfælde er kunden bemyndiget til at opløse

aftale med øjeblikkelig virkning, men kun

for den del af forpligtelserne, som endnu ikke er opfyldt af

entreprenør.

8.5. Parterne har ikke ret til erstatning for skade som følge af

force majeure, suspension eller opløsning som omhandlet i denne artikel

skade, der er eller vil blive lidt.

Artikel 9: Arbejdets omfang

9.1. Direktøren er ansvarlig for at sikre, at alle tilladelser, dispensationer og andre afgørelser, der er nødvendige for

arbejde er blevet opnået i god tid. Kunden er forpligtet til

på entreprenørens første anmodning en kopi af den

sende ham de ovennævnte dokumenter.

9.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, omfatter arbejdet ikke:

a. Jordarbejde, nedramning af pæle, flisning, fundamentarbejde, murværk, tømrerarbejde,

pudsning, maling, tapetsering, reparationer eller andre

bygge- og anlægsarbejde;

b. tilvejebringelse af tilslutninger til gas, vand og elektricitet,

Internet eller andre infrastrukturelle faciliteter;

c. foranstaltninger til at forebygge eller begrænse skader på eller

tyveri eller tab af genstande, der befinder sig på eller i nærheden af arbejdspladsen;

d. fjernelse af materialer, byggematerialer eller affald;

e. lodret og vandret transport;

Artikel 10: Supplerende arbejde

10.1. Ændringer i arbejdet medfører under alle omstændigheder ekstraarbejde, hvis:

a. der sker en ændring i konstruktionen, specifikationerne

eller i specifikationerne;

b. de oplysninger, som klienten har givet, ikke svarer til virkeligheden;

c. de anslåede mængder afviger med mere end 5 %.

10.2. Merarbejdet beregnes på grundlag af den prisbestemmende

de faktorer, der gør sig gældende på det tidspunkt, hvor det supplerende arbejde

udført. Kunden er forpligtet til at betale prisen for det ekstra arbejde

efter første anmodning fra kontrahenten.

Artikel 11: Udførelse af arbejdet

11.1. Kunden skal sikre, at leverandøren kan udføre sine aktiviteter uden afbrydelse og på det aftalte tidspunkt.

og at han i forbindelse med udførelsen af sit arbejde respekterer de

få de nødvendige faciliteter, såsom:

a. gas, vand, elektricitet og internet;

b. opvarmning;

c. aflåseligt, tørt opbevaringsrum, der kan aflåses;

d. foreskrevet på grundlag af loven om arbejdsforhold og forordninger

faciliteter.

11.2. Kunden bærer risikoen og er ansvarlig for skader

til og tyveri eller tab af genstande, der tilhører kontrahenten,

klienten og tredjeparter, f.eks. værktøjer, til den

materialer eller udstyr, der anvendes i arbejdet, og som er

er beliggende på eller i nærheden af det sted, hvor arbejdet skal udføres

eller på et andet aftalt sted.

11.3. Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 2 i denne artikel, er kunden forpligtet til at tegne en passende forsikring mod

risici, der er nævnt i dette afsnit. Desuden skal kunden

at sikre forsikring af arbejdsrisikoen ved det udstyr, der skal anvendes

materiale. Kunden skal underrette entreprenøren ved første

anmode om en kopi af den eller de relevante forsikringspolicer og en

bevis for betaling af præmien. Hvis der er

skade, er kunden forpligtet til straks at anmelde dette til sin

forsikringsselskab med henblik på videre behandling og afvikling.

Artikel 12: Færdiggørelse af arbejdet

12.1. Arbejdet anses for at være afsluttet i følgende tilfælde

sager:

a. hvis kunden har godkendt arbejdet;

b. hvis arbejdet tages i brug af kunden. Er

Hvis kunden bruger en del af arbejdet, vil denne del blive brugt til arbejdet.

del betragtes som leveret;

c. hvis entreprenøren skriftligt har meddelt ordregiveren, at han er

meddelt, at arbejdet er afsluttet, og at kunden ikke har

inden 14 dage fra datoen for den skriftlige meddelelse

har meddelt, at arbejdet ikke er blevet godkendt;

d. hvis kunden ikke godkender arbejdet på grund af mindre fejl og mangler

fejl eller manglende dele, der konstateres inden for 30 dage

kan repareres eller istandsættes, og som tages i brug

af arbejdet.

12.2. Hvis kunden ikke godkender arbejdet, er han forpligtet til at gøre det.

med angivelse af deres begrundelse skriftligt til

Entreprenør. Kunden skal underrette entreprenøren i den

mulighed for stadig at levere arbejdet.

12.3. Kunden friholder leverandøren for krav fra

tredjemand for skader på ikke leverede dele af arbejdet

forårsaget af anvendelsen af allerede leverede dele af

arbejde.

Artikel 13: Ansvar

13.1. I tilfælde af en fejl, der kan tilskrives leverandøren, er leverandøren berettiget til at suspendere opfyldelsen af kontrakten.

er forpligtet til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser under behørig hensyntagen til

Artikel 14 endnu ikke.

13.2. Entreprenørens forpligtelse til at erstatte skader

på et hvilket som helst grundlag, er begrænset til den skade

som kontrahenten har ret til at gøre krav gældende over for i henhold til en kontrakt, der er indgået af eller på vegne af

forsikret til fordel for ham. Anvendelsesområde

af denne forpligtelse må aldrig overstige det beløb, der er angivet i

den pågældende sag udbetales under denne forsikring.

13.3. Hvis leverandøren af en eller anden grund ikke er i stand til at

stk. 2 i denne artikel, forpligtelsen til at betale erstatning

af skader er begrænset til maksimalt 15% af den samlede ordresum

(ekskl. moms). Hvis aftalen består af dele eller

delvise leverancer, er denne forpligtelse begrænset til højst 15 %.

(ekskl. moms) af kontraktprisen for den eller de pågældende dele

delvis levering. I tilfælde af kontrakter om fortsat udførelse af tjenesteydelser skal forpligtelsen

for at kompensere for skader begrænset til højst 15 %.

(ekskl. moms) af købsprisen, der forfalder på den

de seneste 12 måneder forud for den

skadevoldende hændelse.

13.4. Ikke godtgørelsesberettiget:

a. følgeskader. Ved følgeskader forstås bl.a.

forstås skade forårsaget af stagnation, produktionstab, tabt fortjeneste,

bøder, transportomkostninger og rejse- og opholdsudgifter;

b. skade på ejendom. Følgende betragtes som skade på overbygningen

enhver skade, der er forårsaget af eller under arbejdets udførelse, herunder

der forvoldes skade på genstande, som der arbejdes på, eller på

ting, der befinder sig i nærheden af det sted, hvor

er under udarbejdelse;

c. skade forårsaget ved forsæt eller forsætlig uforsvarlighed

af hjælpeansatte eller ikke-ledende underordnede medarbejdere

af kontrahenten.

Klienten kan om muligt beskytte sig mod disse skader.

forsikre.

13.5. Entreprenøren er ikke forpligtet til at erstatte skader

materiale leveret af eller på vegne af kunden som

som følge af forkert udført behandling.

13.6. Klienten fritager leverandøren for alle krav

fra tredjemand på grund af produktansvar som følge af

en defekt i et produkt, som kunden har leveret til en tredjepart

leveret af en tredjepart, og for hvilken den pris, som den pågældende har betalt

De leverede produkter eller materialer er en del af den.

Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger, som entreprenøren har afholdt i forbindelse med denne

forbindelse, herunder de (fulde) omkostninger til

forsvar.

Artikel 14: Sikkerhedsstillelse og andre krav

14.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, garanterer leverandøren, at de produkter og tjenester, som leverandøren har leveret, vil være tilgængelige for kunden i en periode på seks måneder efter leveringen.

for korrekt udførelse af den aftalte ydelse, som i

De følgende afsnit i artiklen indeholder yderligere oplysninger.

14.2. Hvis parterne har aftalt andre garantibetingelser, finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse uden at dette berører dem,

medmindre dette er i modstrid med de afvigende garantibetingelser.

14.3. Hvis den aftalte ydelse ikke er blevet udført korrekt,

Kontrahenten skal inden for en rimelig frist vælge, om han vil

gennemføre den korrekt eller kreditere kunden for

en forholdsmæssig del af kontraktsummen.

14.4. Hvis entreprenøren vælger at udføre arbejdet korrekt endnu, har han ret til at gøre dette.

udførelsen, bestemmer han, hvordan og hvornår den skal udføres.

Kunden skal i alle tilfælde give leverandøren mulighed for at gøre dette.

mulighed. Har den aftalte ydelse

(delvist) består af behandling af det materiale, som kunden har leveret

materiale, skal kunden for egen regning og risiko

levere nyt materiale.

14.5. dele eller materialer, der anvendes af kontrahenten, og

Kunden skal reparere eller erstatte eventuelle mangler ved produktet eller tjenesteydelsen.

sendes.

14.6 Klienten bærer omkostningerne:

a. alle transport- eller forsendelsesomkostninger;

b. omkostninger til demontering og montering;

c. rejse- og opholdsudgifter samt rejsetid.

14.7. Kontrahenten er kun forpligtet til at udføre

garanti, hvis kunden har opfyldt alle sine forpligtelser

met.

14.8. a. Garantien er udelukket for fejl, der skyldes:

- normal slitage;

- ukorrekt brug;

- vedligeholdelse, der ikke er udført eller er udført forkert;

- installation, montering, ændring eller reparation foretaget af kunden

eller af tredjemand;

- mangler ved eller uegnethed af varer med oprindelse i eller

foreskrevet af kunden;

- mangler ved eller uegnethed af materialer, som kunden har leveret

anvendte materialer eller hjælpemidler.

b. Der gives ingen garanti for:

- leveret, som ikke var nye på tidspunktet for

levering;

- kontrol og reparation af kundens varer;

- dele, for hvilke der er ydet en producentgaranti.

14.9. Bestemmelserne i stk. 3-8 i denne artikel finder tilsvarende anvendelse på ethvert krav fra kunden, der er baseret på kontraktbrud, manglende overensstemmelse eller enhver anden årsag.

andet grundlag overhovedet.

Artikel 15: Pligt til at klage

15.1. Kunden kan ikke påberåbe sig en mangel ved ydelsen.

Hvis han ikke gør dette inden fjorten dage efter, at han har modtaget den

opdagede eller med rimelighed burde have opdaget manglen,

har klaget skriftligt til kontrahenten.

15.2. Kunden skal indgive klager over fakturaen under straf af fortabelse af rettigheder.

af alle rettigheder inden for betalingsfristen skriftligt til

har indsendt til kontrahenten. Hvis betalingsfristen

er længere end tredive dage, skal kunden indgive ansøgningen inden for

30 dage efter fakturadatoen skriftligt.

Artikel 16: Uafhentede varer

16.1. Efter udløbet af leveringsfristen eller gennemførelsesperioden er kunden forpligtet til at opbevare den eller de genstande, der er genstand for aftalen, i sin besiddelse.

aftale på det aftalte sted.

16.2. Kunden yder gratis al bistand med henblik på at

for at sætte kontrahenten i stand til at levere.

16.3. Ikke afhentede varer transporteres for den pågældende for dennes regning og risiko.

klient.

16.4. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 eller 2 i denne artikel

Efter at ordregiveren har erklæret ham i misligholdelse, har ordregiveren ret til at kræve de beløb, som han skylder ordregiveren, af denne.

I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse er leverandøren forpligtet til at betale leverandøren en bøde på 250 € for hver dag, hvor denne bestemmelse ikke overholdes, dog højst 50 €.

Denne bøde kan komme oven i en erstatning på grund af

af loven.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betalingen foretages på kontrahentens forretningssted eller på et af kontrahenten anvist sted.

konto.

17.2. Medmindre andet er aftalt, skal betalingen ske inden 30

dage efter fakturadatoen.

17.3. Hvis kunden ikke opfylder sin betalingsforpligtelse, skal han

er forpligtet til, i stedet for betaling af den aftalte

beløb, for at efterkomme en anmodning fra kontrahenten om

indløsning.

17.4. Kundens ret til at modregne krav mod leverandøren eller til at tilbageholde opfyldelsen af sine forpligtelser over for leverandøren er udelukket.

suspension er udelukket, medmindre der er tale om en betalingsstandsning.

af betaling eller entreprenørens konkurs eller den lovpligtige

gældssanering er gældende for kontrahenten.

17.5. Uanset om leverandøren har opfyldt de aftalte forpligtelser, skal

har gennemført alt det, som kunden har kunnet

aftalen skylder ham eller vil skylde ham med det samme.

kan kræves, hvis:

a. en betalingsfrist er blevet overskredet;

b. kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 16;

c. der er ansøgt om konkurs eller betalingsstandsning;

d. der foretages beslaglæggelse af varer eller krav fra kunden

lagt;

e. kunden (virksomheden) opløses eller likvideres;

f. kunden (den fysiske person) anmoder om, at

kan få adgang til lovlig gældssanering i henhold til

er sat under værgemål eller er død.

17.6. I tilfælde af forsinkelse i betalingen af

et pengebeløb renter af dette pengebeløb til entreprenøren

forfalder med virkning fra dagen efter den dag, på hvilken den

aftalt som den seneste betalingsdato indtil den dag, hvor

som kunden har betalt beløbet på. Hvis parterne

ikke er blevet enige om en endelig betalingsdato, kan den

forfalder renter fra 30 dage efter forfaldsdagen.

rente er 12 % om året, men svarer til den lovbestemte

rente, hvis den er højere. Ved beregning af renter skal en

en del af måneden betragtes som en hel måned. Hver gang

efter udgangen af et år, er det beløb, hvoraf renterne skal betales, lig med

beregnet med tillæg af de skyldige beløb for det pågældende år

interesse.

17.7. Entreprenøren er bemyndiget til at betale sin gæld til

klienten med krav fra tredjemand.

Entreprenørens tilknyttede virksomheder på kunden.

Desuden er kontrahenten berettiget til at modregne sine krav i

klient med gæld til

Entreprenøren har tilknyttede virksomheder til at

klient. Endvidere er kontrahenten bemyndiget til at anvende sine

at modregne gæld til kunden i fordringer

på virksomheder, der er tilknyttet kunden. Under

Ved "tilknyttede virksomheder" forstås: alle

virksomheder, der tilhører samme koncern, som defineret i

artikel 2:24b i den civile lovbog og en deltagelse som defineret i artikel 2:24c i den civile lovbog

BW.

17.8. Hvis betalingen ikke sker rettidigt, er kunden forpligtet til at betale leverandøren alle udenretslige omkostninger.

med et minimum på 75 €.

Disse omkostninger er beregnet på grundlag af følgende

tabel (hovedstol inkl. renter):

på de første 3.000 € 15 %.

på det overskydende beløb op til 6.000 EUR 10 %.

på overskuddet op til 15.000 € 8%.

på det overskydende beløb op til 60.000 EUR 5%.

på overskuddet fra 60.000,00 € 3%.

De faktiske udenretslige omkostninger er

hvis de er højere end de ovenfor anførte

beregningen er som følger.

17.9. Hvis leverandøren er involveret i en retssag, helt eller delvist, har leverandøren ret til at suspendere eller ophæve kontrakten.

får stort set medhold, afholdes alle de omkostninger, som han har afholdt i forbindelse med sagen, af selskabet.

udgifter, der opstår i forbindelse med denne procedure, afholdes af

klient.

Artikel 18: Værdipapirer

18.1. Uanset de aftalte betalingsbetingelser skal den

Kunden er forpligtet til, på første anmodning fra

Kontrahenten skal efter kontrahentens opfattelse stille tilstrækkelig sikkerhed for betaling af købsprisen.

til betaling. Hvis kunden ikke

Hvis kunden ikke overholder fristen, er han straks i strid med loven.

standard. kontrahenten har i så fald ret til at annullere kontrakten.

at ophæve aftalen og kræve sit tab af kunden

at komme sig.

18.2. Entreprenøren forbliver ejer af de leverede varer, så længe

klient:

a. ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til en

Aftale med kontrahenten;

b. krav som følge af manglende overholdelse af

ovennævnte aftaler, f.eks. skader,

bøde, renter og omkostninger.

18.3. Så længe der er et ejendomsforbehold på de leverede varer

Hvis klienten ikke er i hvile, kan han gøre det uden for sin normale

ikke belægge eller afhænde dem i forbindelse med forretningsaktiviteter. Denne bestemmelse

har formueretlig virkning.

18.4. Efter at leverandøren har forbeholdt sig ejendomsretten til varerne, har leverandøren ret til at opkræve omkostningerne hos køberen.

Hvis leveringen ikke sker til tiden, kan han tage de leverede varer tilbage.

Kunden skal yde al bistand i denne henseende.

18.5. Hvis kunden, efter at have modtaget varerne i overensstemmelse med aftalen

afleveret til ham af kontrahenten, til hans egen

har opfyldt sine forpligtelser, kan den

ejendomsforbeholdet med hensyn til disse genstande som

kundens forpligtelser i henhold til en kontrakt, der er indgået på et senere tidspunkt

aftale.

18.6. Entreprenøren har til enhver tid ret til at disponere over alle varer, som han har modtaget fra ordregiveren.

af en eller anden grund, og for alle de

hævder, at han har eller kan have på klienten en

pant og tilbageholdelsesret.

Artikel 19: Intellektuel ejendomsret

19.1. Entreprenøren anses for at være henholdsvis ophavsmand,

designer eller opfinder af de produkter, der anvendes inden for rammerne af aftalen

værker, modeller eller opfindelser, der er skabt.

Kontrahenten har derfor eneret til at få en

at ansøge om et patent, varemærke eller design.

19.2. Ved opfyldelsen af aftalen skal kontrahenten bære

ikke overdrager intellektuelle ejendomsrettigheder til

klient.

19.3. Hvis den ydelse, der skal leveres af kontrahenten, er (delvis)

består af levering af computersoftware, levering af

kildekode til klienten.

Kunden skal udelukkende til fordel for

normal brug og korrekt funktion af produktet, en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, tidsubegrænset brugerlicens

på computersoftwaren. Kunden er ikke

tilladelse til at overføre licensen eller til at anvende en

underlicens. I tilfælde af, at virksomheden sælges af

klient til en tredjepart, skal licensen af

Køberen af ejendommen får automatisk samme ret.

19.4. Entreprenøren er ikke ansvarlig for skader, som

klienten lider som følge af en krænkelse af intellektuel

tredjemands ejendomsrettigheder. Ordregiveren fritager entreprenøren for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med

til en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 20: Overdragelse af rettigheder eller forpligtelser

Kunden kan ikke have nogen rettigheder eller forpligtelser i medfør af

enhver artikel i disse generelle betingelser eller i den

underliggende aftale(r),

uden forudgående skriftligt samtykke fra

entreprenør. Denne klausul har virkning for ejendomsretten.

Artikel 21: Opsigelse eller ophævelse af aftalen

21.1. Kunden er ikke berettiget til at opsige aftalen.

eller at annullere, medmindre kontrahenten er

aftale. Hvis entreprenøren giver sit samtykke, skal den kontraherende part være

til kontrahenten som en betaling, der forfalder og skal betales straks.

beløb af den aftalte pris, minus den

besparelser for kontrahenten som følge af kontraktens ophør.

opstå. Kompensationen skal udgøre mindst 20 % af den

aftalt pris.

21.2. Hvis prisen er gjort afhængig af den faktiske pris, der opkræves af

entreprenøren (cost plus-plus basis), skal den

kompensation som omhandlet i stk. 1 i denne artikel er opført på budgettet til det

summen af entreprenørens omkostninger, arbejdstimer og fortjeneste

forventes at have i hele kontraktperioden

lavet.

Artikel 22: Lovvalg og kompetent domstol

22.1 Hollandsk lov finder anvendelse.

22.2 Wienerkonventionen om aftaler om internationale køb af varer (CISG) finder ikke anvendelse,

eller nogen anden international forordning, hvis udelukkelse

er tilladt.

22.3. Den nederlandske civilret, der er kompetent i den

kontrahentens forretningssted skal tage følgende til efterretning

tvister. Kontrahenten er berettiget til at anvende disse

myndighedsreglen og den juridiske

kompetenceregler.

 

Copyright 2021 L. Verbakel BV